ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 τους Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993, επί του κοινοτικού σήματος.

Ο ρόλος του ΓΕΕΑ.