ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύντομη εισαγωγή σε βασικές νομικές έννοιες.

Πηγές του δικαίου.

Βασική δομή Ελληνικών δικαστικών αρχών.

Δικαιοπρακτική και αδικοπρακτική ευθύνη. Αδικαιολόγητος πλουτισμός.