9. Μεθοδολογία έρευνας στον χώρο των οργανώσεων

H ενότητα παρουσιάζει οντολογικές και επιστημολογικές διαφορές μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στη μελέτη των οργανισμών. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κύριων μεθόδων συλλογής εμπειρικών δεδομένων. Πραγματοποιούνται ασκήσεις εξάσκησης της χρήσης διαφορετικών μεθόδων έρευνας στην τάξη. Συζητείται ο ρόλος του ερευνητή κατά τη σχεδίαση και την διεξαγωγή έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Μεθοδολογία έρευνας; οργανισμοί, μέθοδοι έρευνας