Οργανωσιακή Συμπεριφορά [Open] (5118502 )

Σίμωση Μαρία

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση φαινομένων δυναμικής των οργανισμών, μέσα από τη μελέτη των τρόπων που τα οργανωσιακά μέλη αντιλαμβάνονται και συμπεριφέρονται μέσα στους οργανισμούς καθώς και των τρόπων που οι ομάδες και οι οργανισμοί ‘δρουν’ ως κοινωνικές οντότητες. Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που σχετίζονται με τη συμπειφορά σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και οργανισμού. Στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές στα κύρια θέματα που άπτοναι του χώρου της οργανωσιακής συμπεριφοράς και διαπραγματεύεται ζητήματα παρακίνησης, οργανωσιακής κουλτούρας, ηγεσίας, ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων καθώς και θέματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Παρουσιάζονται θέματα που άπτονται της μεθοδολογίας (ποσοτικής, ποιοτικής) καθώς και συγκεκριμένων μεθόδων συλλογής εμπειρικών δεδομένων. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών σύνθετων οργανωσιακών καταστάσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

1. Huczynski, A. and Buchanan

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Στην ενότητα εξηγείται η έννοια των κινήτρων και παρουσιάζονται οι κύριες θεωρίες κινήτρων. Εμφαση δίνεται στους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι θεωρίες στο χώρο των οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής επίδοσης και την προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων καθώς και της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή συμπεριφορά, διεπιστημονικότητα

Στην ενότητα εξηγείται η έννοια των κινήτρων και παρουσιάζονται οι κύριες θεωρίες κινήτρων. Εμφαση δίνεται στους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι θεωρίες στο χώρο των οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής επίδοσης και την προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων καθώς και της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Θεωρίες κινήτρων

Στην παρούσα ενότητα, περιγράφεται η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης. Παρουσιάζονται τρόποι μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης. Γίνεται αναφορά στις έννοιες: διεύρυνση και εμπλουτισμός της εργασίας και παρουσιάζεται το μοντέλο χαρακτηριστικών της εργασίας. Μέσω συζήτησης, αναλύονται πιθανοί τρόποι προαγωγής της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Εργασιακή ικανοποίηση

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα στάδια της επικοινωνιακής διαδικασίας καθώς και παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία στα πλαίσια των οργανώσεων. Παρουσιάζονται οι κύριες θεωρίες συγκρούσεων καθώς και τρόποι διαχείρισής τους.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή επικοινωνία, συγκρούσεις, διαχείριση

Στην παρούσα ενότητα, συζητώνται διαφορετικοί τρόποι ορισμού της ηγεσίας καθώς και μορφών ισχύος. Παρουσιάζονται οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις ηγεσίας στο χώρο των οργανώσεων καθώς και το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, οργανισμοί

Στην παρούσα ενότητα, περιγράφεται η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας καθώς και τα κύρια συστατικά της. Παρουσιάζονται οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο καθώς και συζητώνται παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία και μετάδοσής της.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή κουλτούρα, δημιουργία, αλλαγή

Στην παρούσα ενότητα συζητείται ο ρόλος της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθούνται για την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού καθώς και οι μέθοδοι/πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την επιλογή προσωπικού. Γίνεται κριτική συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία και εγκυρότητα συγκεκριμένων μεθόδων.

Λέξεις κλειδιά: προσέλκυση; επιλογή προσωπικού,  μέθοδοι επιλογής

H παρούσα ενότητα συζητά τις έννοιες της προσωπικότητας, νοημοσύνης και ατομικών διαφορών καθώς και το ρόλο τους στη μελέτη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Επίσης παρουσιάζονται τα κύρια θεωρητικά μοντέλα και διαστάσεις προσωπικότητας.

Λέξεις κλειδιά: Ατομικότητα, προσωπικότητα 

H ενότητα παρουσιάζει οντολογικές και επιστημολογικές διαφορές μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στη μελέτη των οργανισμών. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κύριων μεθόδων συλλογής εμπειρικών δεδομένων. Πραγματοποιούνται ασκήσεις εξάσκησης της χρήσης διαφορετικών μεθόδων έρευνας στην τάξη. Συζητείται ο ρόλος του ερευνητή κατά τη σχεδίαση και την διεξαγωγή έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: Μεθοδολογία έρευνας; οργανισμοί, μέθοδοι έρευνας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3100
Αρ. Προβολών :  13313