8. Προσωπικότητα και ατομικές διαφορές

H παρούσα ενότητα συζητά τις έννοιες της προσωπικότητας, νοημοσύνης και ατομικών διαφορών καθώς και το ρόλο τους στη μελέτη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Επίσης παρουσιάζονται τα κύρια θεωρητικά μοντέλα και διαστάσεις προσωπικότητας.

Λέξεις κλειδιά: Ατομικότητα, προσωπικότητα