7. Επιλογή προσωπικού

Στην παρούσα ενότητα συζητείται ο ρόλος της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθούνται για την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού καθώς και οι μέθοδοι/πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την επιλογή προσωπικού. Γίνεται κριτική συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία και εγκυρότητα συγκεκριμένων μεθόδων.

Λέξεις κλειδιά: προσέλκυση; επιλογή προσωπικού,  μέθοδοι επιλογής