5. Θεωρίες ηγεσίας

Στην παρούσα ενότητα, συζητώνται διαφορετικοί τρόποι ορισμού της ηγεσίας καθώς και μορφών ισχύος. Παρουσιάζονται οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις ηγεσίας στο χώρο των οργανώσεων καθώς και το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, οργανισμοί