4. Επικοινωνία και συγκρούσεις στις οργανώσεις

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται τα στάδια της επικοινωνιακής διαδικασίας καθώς και παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία στα πλαίσια των οργανώσεων. Παρουσιάζονται οι κύριες θεωρίες συγκρούσεων καθώς και τρόποι διαχείρισής τους.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή επικοινωνία, συγκρούσεις, διαχείριση