3. Εργασιακή Ικανοποίηση

Στην παρούσα ενότητα, περιγράφεται η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης. Παρουσιάζονται τρόποι μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης. Γίνεται αναφορά στις έννοιες: διεύρυνση και εμπλουτισμός της εργασίας και παρουσιάζεται το μοντέλο χαρακτηριστικών της εργασίας. Μέσω συζήτησης, αναλύονται πιθανοί τρόποι προαγωγής της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Εργασιακή ικανοποίηση