1. Εισαγωγή

Στην ενότητα εξηγείται η έννοια των κινήτρων και παρουσιάζονται οι κύριες θεωρίες κινήτρων. Εμφαση δίνεται στους τρόπους που μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι θεωρίες στο χώρο των οργανισμών με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής επίδοσης και την προαγωγή της ευεξίας των εργαζομένων καθώς και της επαγγελματικής ικανοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Οργανωσιακή συμπεριφορά, διεπιστημονικότητα