Η Φωτογραφία από τις απαρχές έως τα τέλη του 19ου αιώνα

 Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός και πρώϊμη φωτογραφία.