7η Ενότητα. Μέρος ΙΙ (Έννοιες και πρακτικές): Γάμος

Οι διαφορετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις του γάμου, μονογαμία και πολυγαμία, πολυγυνία και πολυανδρία, το έδνο προίκα.