5η Ενότητα. Μέρος Ι (Ιστορία της ανθρωπολογίας της συγγένειας): Δομισμός και η θεωρία της αγχιστείας

Σχέσεις αγχιστείας. Το ταμπού της αιμομιξίας και η έννοια της ανταλλαγής. Εξωγαμία – ενδογαμία. Στοιχειώδεις και σύνθετες δομές συγγένειας. Οι έννοιες της ‘περιορισμένης’ και της ‘γενικευμένης’ ανταλλαγής.