4η Ενότητα. Μέρος Ι (Ιστορία της ανθρωπολογίας της συγγένειας): Ο δομολειτουργισμός και η θεωρία της καταγωγής

Η έννοια της μονογραμμικής καταγωγής ως οργανωτικό σχήμα της κοινωνίας. Οι έννοιες της λειτουργίας και της δομής στη μελέτη της συγγένειας από τον A. R. Radcliffe-Brown.Ο Ε.Ε. Evans-Prichard, η μελέτη του για τους Nuer, και οι συσσωματωμένες ομάδες καταγωγής. O Meyer Fortes, η εθνογραφία του για τους Tallensi, και η έννοια της ‘συμπληρωματικής’ καταγωγής.