Κυτταρική δομή και μικροβιακή ποικιλομορφία

Στην ενότητα αυτή παρουσίαζονται τα βασικά (ιδιαίτερα) χαρακτηριστικά των μικροβιακών κυττάρων και των ιών, καθώς και οι  διαφορές των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων. Όσον αφορά τα βακτήρια, αναφέρονται τα τρία πιθανά τους σχήματα (σφαιρικά, ραβδόμορφα, σπειροειδή), περιληπτικά στοιχεία σχετικά με τον κυτταρικό φάκελο αυτών (κυτταρική μεμβράνη και κυτταρικό τοίχωμα) και η διαφοροποίηση αυτών σε θετικά και αρνητικά κατά Gram. Παρουσιάζεται η μικροβιακή ποικιλομορφία και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον τρόπο πρόληψης της ενέργειας (από οργανικές, ανόργανες ενώσεις και το φως), την πηγή άνθρακα (αυτότροφοι, ετερότροφοι μικροοργανισμοί), τις απαιτήσεις σε μοριακό (αέριο) οξυγόνο και την ικανότητα επιβίωσης σε αντίξοες συνθήκες. Τέλος παρουσιάζονται οι τρείς κύριες κατηγορίες αρχαιοβακτηρίων (μεθανιογόνα, ακραία αλόφιλα, υπερθερμόφιλα) καθως και οι λειχήνες, οι τελευταίοι ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μικροβιακής συμβίωσης.