ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (1)

Η ενότητα αναπτύσσει τις βασικές γνώσεις για την γεωθερμική ενέργεια, την προέλευση, τον μηχανισμό μεταφοράς και την εκτίμηση του δυναμικού σε ένα τόπο. Περιγράφονται τα βασικά στοιχεία για την γεωλογία και τις τεκτονικές πλάκες, καθώς και τα συστήματα εκμετάλλευσης της γεωθερμίας για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Γεωλογία, τεκτονικές πλάκες, γεωθερμία, γεωθερμικά συστήματα, ηλεκτρισμός, θερμότητα.