9) Η Ελλάδα και η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ενάτη ενότητα αφιερώνεται στον βαθμό επιρροής του εκδημοκρατισμού στον ενωσιακό χώρο προς την ελληνική έννομη τάξη αλλά και την ελληνική πολιτική ζωή. Έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις της σχέσης της ελληνικής κοινωνίας και ελληνικής πολιτικής τάξης με ειδικά ζητήματα, όπως αυτό της κοινοτικοποίησης της Συνθήκης του Schengen (1999) ή της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη (2009) ή ακόμη της διεύρυνσης των δικαιωμάτων που απολαύουν οι έλληνες πολίτες (ως ευρωπαίοι πολίτες) μετά την θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Όμως δίνεται έμφαση και στην πραγματική γνώση των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων που παράγονται για τον έλληνα πολίτη από τις τελευταίες θεσμικές εξελίξεις που συνοδεύουν την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη.

Η Ελλάδα και η Δημοκρατία στην Ε.Ε. (Α)

Η Ελλάδα και η Δημοκρατία στην Ε.Ε.

Η Ελλάδα και η Δημοκρατία στην Ε.Ε. (Β)

Η Ελλάδα και η Δημοκρατία στην Ε.Ε.