7) Το κοινό Ευρωπαϊκό συμφέρον και η προοπτική ομοσπονδίωσης του Ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων

Η έβδομη ενότητα προσεγγίζει τις συνθήκες διαμόρφωσης του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος καθώς και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και σεβασμού του. Ένα τέτοιο συμφέρον πρέπει να αποφύγει την εξάρτηση του από εθνικές διαδικασίες και κυρίως από προτεραιότητες εθνικών συμφερόντων.

Το κοινό Ευρωπαϊκό συμφέρον και η προοπτική ομοσπονδίωσης του Ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων (Β)

Το κοινό Ευρωπαϊκό συμφέρον και η προοπτική ομοσπονδίωσης του Ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων

Το κοινό Ευρωπαϊκό συμφέρον και η προοπτική ομοσπονδίωσης του Ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων (Γ)

Το κοινό Ευρωπαϊκό συμφέρον και η προοπτική ομοσπονδίωσης του Ευρωπαϊκού συστήματος λήψης αποφάσεων