3) Η Ευρώπη των πολιτών μετά το 1984 ( Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Fontainebleau)

Η Τρίτη και η Τετάρτη ενότητα επικεντρώνονται στην μελέτη της έννοιας του ευρωπαίου πολίτη. Πρόκειται για την παρακολούθηση της ιστορικής εξέλιξης της σχέσης των πολιτών των κρατών μελών (αρχικά) με το ευρωπαϊκό θεσμικό και πολιτικό σύστημα και κατ’επέκταση των δικαιωμάτων που αφορούν στην άμεση προστασία των πολιτών από αυτό το σύστημα. Επίσης, η σχέση του προσώπου (ατόμου) ως καταναλωτή (μέλους της κοινής/ενιαίας εσωτερικής αγοράς) και στη συνέχεια ως πολίτη με την οργάνωση και λειτουργία του κοινοτικού φαινομένου. Ειδικότερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται στο επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, που είναι και το κομβικό σημείο των διαδικασιών εκδημοκρατισμού του ενωσιακού συστήματος και της ανάπτυξης των δεδομένων της συμμετοχικής δημοκρατίας έναντι των παραδοσιακών δομών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.