1) Σχέσεις πολιτικών ιδεολογιών με Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ( Η σημασία της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της ιδιότητας του πολίτη στην Ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία)

Στην πρώτη και δεύτερη ενότητα δίνεται έμφαση στην έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Εδώ κυριαρχεί η αναζήτηση των νομικών δεσμών μεταξύ πολίτη της ΕΕ (πρωταρχικά πολίτη κράτους μέλους ΕΕ) και της έννομης τάξης της ΕΕ. Μέσα από αυτή την σχέση διαμορφώνονται κυρίως τα θεμελιώδη δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη, που προστατεύονται από το νομικό (Δικαστήριο ΕΕ, Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και πολιτικό σύστημα της ΕΕ.

Σχέσεις πολιτικών ιδεολογιών με Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Α)

Σχέσεις πολιτικών ιδεολογιών με Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Σχέσεις πολιτικών ιδεολογιών με Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Β)

Σχέσεις πολιτικών ιδεολογιών με Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

european academy.pdf
Summerschool.pdf