9η Ενότητα: Πέρα από το φύλο;

Η ανάδυση της θεωρίας της  παραστασιακής επιτέλεσης και η ανάλυση του φύλου ως το αποτέλεσμα λογοθετικών  πρακτικών ενταγμένων είχε σημαντική επίδραση στην μελέτη του φύλου από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας. Στην ενότητα αυτή θα συζητηθούν οι παραπάνω επιδράσεις καθώς και η κριτική που ασκήθηκε σε  και της queer theory το ίδιο το φύλο αντιμετωπίστηκε ως το προϊόν επιτέλεσης στα πλαίσια υποχρεωτικών κανόνων ετεροσεξουαλικότητας. Επιδράσεις των παραπάνω προσεγγίσεων στην ανθρωπολογική μελέτη του φύλου και της σεξουαλικότητας.

Λέξεις κλειδιά: φύλο, θεωρία της παραστασιακής επιτέλεσης, λογοθετικές πρακτικές