8η Ενότητα: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της σεξουαλικότητας

Η αμφισβήτηση της ‘φυσικότητας’ της σεξουαλικής συμπεριφοράς είχε ως συνέπεια τη μετατόπιση του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος στους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η σεξουαλικότητα συναρτάται με κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές σχέσεις και ενσώματες επιθυμίες. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε  καταρχήν στις πρώτες ανθρωπολογικές προσπάθειες για μια καταγραφή της σεξουαλικότητας για να εξετάσουμε πως οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της σεξουαλικότητας επηρεάστηκαν αφενός από τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής και από τη θεωρία της παραστασιακής επιτέλεσης στη συνέχεια.

Λέξεις κλειδιά: σεξουαλικότητα, ομοφυλόφιλη ταυτότητα, ομοφυλόφιλες πρακτικές, θεωρία της κοινωνικής κατασκευής