6η Ενότητα: Το φύλο ως αναλυτικό εργαλείο στην ανθρωπολογία

Η μετατόπιση του ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος στους πολλαπλούς τρόπους σχηματισμού των έμφυλων υποκειμένων και της διαπραγμάτευσης των έμφυλων σχέσεων. Η ανάδυση του κοινωνικού φύλου ως αναλυτικό εργαλείο της ανθρωπολογικής έρευνας και η ενασχόληση με την έννοια της διαφοράς.

Λέξεις κλεδιά: ανθρωπολογία του φύλου, φύλο και συγγένεια