4η Ενότητα: Η κριτική στις "μεγάλες" θεωρίες και η συμβολική προσέγγιση του David Schneider

Από την εποχή του Bronislav Malinowski οι ανθρωπολόγοι αναρωτιούνται για τη σχέση της συγγένειας με τα ‘βιολογικά’ δεδομένα. Η διαμάχη στην ανθρωπολογία με αναφορά στη σχέση συγγένειας και βιολογίας, η κριτική που άσκησαν οι Needham, Gellner, Scheffler σε ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της συγγένειας και η συμβολική προσέγγιση της συγγένειας του David Schneider.

Λέξεις κλειδιά: "βιολογικές" σχέσεις, "κοινωνικές" σχέσεις, συμβολική προσέγγιση της συγγένειας