3η Ενότητα: Οι δύο "μεγάλες" θεωρίες. Θεωρία της καταγωγής και θεωρία της επιγαμίας

Η έννοια της λειτουργίας στον Bronislav Malinowski και οι έννοιες της λειτουργίας και της δομής στη μελέτη της συγγένειας από τον Radcliffe-Brown. Η καταγωγή ως οργανωτικό σχήμα της κοινωνίας μέσα από το έργο των Evans-. Prichard και Meyer Fortes. Κριτικές προσεγγίσεις της «θεωρίας της καταγωγής» ή αλλιώς «γραμμικής θεωρίας». Η «θεωρία της επιγαμίας». Στοιχειώδεις και σύνθετες δομές συγγένειας. Οι έννοιες της "περιορισμένης" και της "γενικευμένης" ανταλλαγής.

Λέξεις κλειδιά: λειτουργία, δομή, κοινωνία, καταγωγή, επιγαμία (αγχιστεία)