ΒΙΟΜΑΖΑ

Στην ενότητα περιγράφονται οι βασικοί τύποι βιομάζας, η εκτίμηση του δυναμικού, και οι τεχνολογίες αξιοποίησης για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: βιομάζα, πυρόλυση, ζύμωση, μεθανογένεση, αεριοποίηση, ηλεκτροπαραγωγή, φωτοσύνθεση, βιοαέριο.