ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

Η ενότητα αναπτύσσει τα σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, τα στοιχεία τους, την κατασκευή και εγκατάσταση τους σε ένα μέρος. Περιγράφει επίσης την ροή και ανάπτυξη τύρβης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήματα από την λειτουργία τους.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αιολική ενέργεια, ανεμογεννήτρια, τυρβώδης ροή, αιολικό δυναμικό.