Εισαγωγή στη Χαρτογραφία [open] (OPENCOURSE105)

Σουλακέλλης Νίκος

Περιγραφή

Το μάθημα της Εισαγωγής στη Χαρτογραφία περιέχει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας.
 • Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας.
 • Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα.
 • Η κλίμακα στη Χαρτογραφία. Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων.
 • Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων.
 • Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη.
 • Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου
 • Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου
 • Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία.
 • Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets)
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας.
 • Ιστορική εξέλιξη της χαρτογραφίας.
 • Χαρτογραφικές προβολές και προβολικά συστήματα.
 • Η κλίμακα στη Χαρτογραφία. Η χρήση της κλίμακας, ασκήσεις μετατροπών κλιμάκων.
 • Τύποι χαρτών, Χαρτογραφικές σειρές και Άτλαντες. Πηγές Χαρτογραφικών Δεδομένων.
 • Χαρτογραφικά δεδομένα και χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών οντοτήτων. Χαρτογραφικά σύμβολα, οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων. Τυπογραφία χάρτη.
 • Τοπογραφικοί χάρτες και μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου
 • Οπτική αντίληψη και χρώμα, δημιουργία και προδιαγραφές χρώματος και μοτίβου
 • Διαδικτυακή χαρτογραφία και εφαρμογές. Δυναμική – Διαδραστική χαρτογραφία.
 • Χαρτογραφία και συστήματα GPS. Η χαρτογραφική απεικόνιση μέσα από υπολογιστές ταμπλέτες (tablets)
Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος Εισαγωγή στη Χαρτογραφία του Β’ εξαμήνου είναι να εισαγάγει τους Γεωγράφους Φοιτητές στις βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Μέσα από σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξοικείωση τους με τις χαρτογραφικές μεθόδους προκειμένου ως Γεωγράφοι να σχεδιάζουν επικοινωνιακά αποδοτικούς χάρτες. Τα περιεχόμενα του μαθήματος δίνουν την δυνατότητα στους Γεωγράφους φοιτητές να γνωρίσουν τις πτυχές της χαρτογραφικής σύνθεσης και της χαρτογραφικής απόδοσης των γεωγραφικών οντοτήτων με την χρήση εργαλείων γεωπληροφορικής.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Στοιχεία Χαρτογραφίας, Robinson, Α.Η., Morrison, J.L., Muehrcke, P.C., Guptill, S.C., 2002,, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα της Εισαγωγής στη Χαρτογραφία χωρίζεται στο θεωρητικό μέρος το οποίο και πραγματοποιείται με διαλέξεις στις οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται όλες βασικές πτυχές της επιστήμης της χαρτογραφίας.

Η θεωρητική προσέγγιση γίνεται με την χρήση παρουσιάσεων και την επίλυση ασκήσεων και παραδειγμάτων από τους διδάσκοντες. Όπου κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση οι φοιτητές συμμετέχουν με στην επίλυση των ασκήσεων-προβλημάτων. Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος πραγματοποιείται με την χρήση ΗΥ ώστε οι φοιτητές να εξοικειώνονται στην οπτικοποίηση της χαρτογραφικής πληροφορίας και στην σύνθεση της βέλτιστης χαρτογραφικής απόδοσης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα της Εισαγωγής στη Χαρτογραφία περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις πρακτικών εφαρμογών χαρτογράφησης και πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών. Με τις εργαστηριακές ασκήσεις εξασφαλίζεται η εξοικείωση με τις χαρτογραφικές μεθόδους και η εξάσκηση στη σύνταξη και κατασκευή χαρτών.

Η βασική μέθοδος αξιολόγησης είναι η γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με συντελεστή 60%. Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης αποτελεί η παράδοση των εργασιών (εργαστήριο) τις οποίες όλοι οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν κατά την διάρκεια του εξαμήνου και να παραδώσουν στις ημερομηνίες οι οποίες και ορίζονται από την αρχή του εξαμήνου. Η βαθμολογία των εργασιών έχει συντελεστή 40% στην τελική βαθμολογία.

Η αξιολόγηση - βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τα παρακάτω δύο κριτήρια:

 • Βαθμολογία των Εργαστηριακών Ασκήσεων -Παραδότεα (βαθμός Α)
 • Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων (βαθμός Β)

Τελική Βαθμολογία = (Βαθμός Α)*0,4 + (Βαθμός Β)*0,6

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχoυν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Γλώσσα διδασκαλίας : Ελληνική

Βιβλιογραφία
 • Λιβιεράτος Ε. 1988. Γενική Χαρτογραφία και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία. Εκδόσεις Ζήτη. σελ. 216.
 • Slocum TA, McMaster RB, Kessler FC, and Howard HH. 2009. Thematic Cartography and Geovisualization. Pearson Education (3rd edition), pp. 576.
 • Dorling D and Fairbairn D. 1997. Mapping: Ways of Representing the World (Insights Into Human Geography), Prentice Hall, pp. 192.
 • Keates JS. 1989. Cartographic Design and Production, Longman, pp. 261.
 • Brewer CA. 2005. Designing Better Maps: A Guide for GIS Users. ESRI, pp. 220.
 • Barber P. and Harper Τ. 2010. Magnificent Maps: Power, Propaganda and Art. The British Library Publishing Division, pp. 176.
 • Παρασχάκης I, Παπαδοπούλου M και Πατιάς Π. 1990. Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία, Εκδόσεις Ζήτη. σελ. 280.

Ενότητες

Ιστορική εξέλιξη επιστήμης Χαρτογραφίας. Χαρτογραφική απεικόνιση και σύμβολα στοιχείων χάρτη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: επιστήμη Χαρτογραφίας, έννοια του χάρτη,  χρησιμότητα χάρτη, χαρακτηριστικά χάρτη, βασικές χαρτογραφικές έννοιες και λειτουργίες.

Ισορροπημένος Σχεδιασμός Χάρτη. Χαρτογραφική Κλίμακα. Μετατροπές κλιμάκων.

 

Λέξεις Κλειδιά: βασικά τμήματα χάρτη, μορφές σχεδιασμού χάρτη, κλίμακα.

Χαρτογραφικά συστήματα αναφοράς και συντεταγμένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικές συντεταγμένες, χαρτογραφικές προβολές.

Χαρτογραφικά σύμβολα και οπτικές μεταβλητές χαρτογραφικών συμβόλων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κλίμακες μέτρησης, σχεδιαστικές αρχές, συμβολισμός γεωγραφικών δεδομένων, οπτικές μεταβλητές, χαρτογραφική απόδοση, χαρτογραφική γενίκευση. 

Χαρτογράφηση ποσοτικών δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδοι ομαδοποίησης ποσοτικών δεδομένων, χαρτογραφική απόδοση.

Τρισδιάστατη οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων.

 

Λέξεις κλειδιά: γεω-οπτικοποίηση, οπτικές μεταβλητές,  διαδικτυακές εφαρμογές.

Διαδικτυακές χαρτογραφικές εφαρμογές, κινητές συσκευές και γεωπληροφορική.

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή χαρτογράφηση, υπηρεσίες χαρτογραφικού περιεχομένου, χαρτογραφικές εφαρμογές με χρήση κινητών συσκευών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5490
Αρ. Προβολών :  20934