ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open]

Ιωάννης Χατζόπουλος

Περιγραφή

Εξοικείωση με προχωρημένες μεθόδους των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και στη συνέχεια εκπόνηση ολοκληρωμένης τελικής εργασίας σε θέματα περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα ΓΣΠ όπως το Qgis, Grass, ARCGis, Geomedia, Idrisi κλπ. Η εργασία εκπονείται ατομικά ή ομαδικά σε  περιβαλλοντική εφαρμογή ΓΣΠ από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος

Διαλέξεις

 1. Εισαγωγή στα ΓΣΠ – Χάρτες – Προβολές
 2. Μοντέλα και δομές δεδομένων ΓΣΠ
 3. Τηλεπισκόπηση και Εφαρμογές ΓΣΠ
 4. ΓΣΠ και Χωρική ανάλυση
 5. Χωρική ανάλυση
 6. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
 7. Εφαρμογή ΓΣΠ στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 8. Εφαρμογές ΓΣΠ στη Λήψη Αποφάσεων
 9. Εφαρμογή ΓΣΠ στις Φυσικές Καταστροφές - Αστικό Περιβάλλον
 10. Αυτοματισμός ΓΣΠ με τη χρήση scripts σε γλώσσα Python
 11. Παιδεία
 12. Επισκόπηση ύλης
 13. Παρουσίαση τελικής εργασίας

 Εργαστήρια

 1. Γεωαναφορά ψηφιοποίηση χαρακτηριστικών χάρτη
 2. Σχεδίαση Χάρτη
 3. Απόσπαση πληροφορίας από δορυφορικές
 4. Δημιουργία και Απεικόνιση ΨΥΜ με ΓΣΠ
 5. Εργασία: Πρόταση, Επιλογή Θέματος και Πρόγραμμα Εκπόνησης
 6. Εργασία: Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων
 7. Εργασία: Συλλογή και Ψηφιοποίηση Δεδομένων
 8. Εργασία: Συλλογή και Ψηφιοποίηση Δεδομένων
 9. Εργασία: Γεωγραφική Ανάλυση Δεδομένων και Παραγωγή Αποτελεσμάτων
 10. Εργασία: Συζήτηση/Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
 11. Εργασία: Εκπόνηση Τελική Έκθεσης – Παρουσίαση
Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση με βασικές μεθόδους των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και στη συνέχεια εκπόνηση ολοκληρωμένης τελικής εργασίας σε θέματα περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα ΓΣΠ όπως το Qgis, Grass, ARCGis, Geomedia, Idrisi κλπ. Η εργασία εκπονείται ατομικά ή ομαδικά σε  περιβαλλοντική εφαρμογή ΓΣΠ από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη εργασία μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εργασία άλλου μαθήματος, καθώς και προεργασία για την Πτυχιακή διατριβή συμβάλλοντας έτσι στη διεπιστημονική συνοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Επιμέρους στόχοι

Εμβαθύνεται το επιστημονικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι σύγχρονες τεχνολογικές συνιστώσες του ΓΣΠ με μια σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις για να αποκτηθεί πείρα στη διαχείριση:

   (α) χαρτογραφικών δεδομένων που χρησιμεύουν στον προσδιορισμό γεωγραφικής θέσης,

   (β) πληροφοριακών δεδομένων που γεωαναφέρονται στις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις,

Επίσης επιχειρείται απόκτηση πείρας στη χρήση εργαλείων ώστε τα χαρτογραφικά και πληροφοριακά δεδομένα να γίνονται χρήσιμα σε ποικίλες περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Παράλληλα σχολιάζονται και απαντώνται ερωτήσεις που προέρχονται από τους φοιτητές στην προσπάθειά τους να εκπαιδευτούν στη χρήση σύγχρονων συστημάτων ΓΣΠ κυρίως ελεύθερου και ανοικτού κώδικα.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών/τριών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση μίας αυτοτελούς περιβαλλοντικής εφαρμογής η οποία επιλέγεται από τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Τομέων του Τμήματος.

Βιβλιογραφία
 • Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με το ArcGIS 10. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011, ΑΘΗΝΑ
 • Χατζόπουλος, I. N., (2012), Γεωχωροπληροφορική Τοπογραφία, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσ/νίκη , 950 σελ. http://www.tziola.gr/site/index.php/el/arxiki/mhxanikh/topography-xatzop-detail
 • Hatzopoulos John N., 2008, Topographic Mapping: Covering the Wider Field of Geospatial Information Science & Technology (GIS&T), Universal Publishers, 740 pages.
 • Christian Harder, Tim Ormsby and Thomas Balstrom, 2011, "Understanding GIS: An ArcGIS Project Workbook", ESRI Press,378pp
 • Gil Strassberg, Norman L. Jones and David R Maidment, 2011, "Arc Hydro Groundwater: GIS for Hydrogeology", ESRI Press, 250pp
 • Robert Nash Parker, 2008, "GIS and Spatial Analysis for the Social Sciences: Coding, Mapping, and Modeling (Contemporary Sociological Perspectives)", Routledge, 272pp
 • David E. Clay and John F. Shanahan, 2011, "GIS Applications in Agriculture, Volume Two: Nutrient Management for Energy Efficiency", CRC Press, 472pp
 • John Krygier and Denis WoodThe, 2011, "Making Maps: A Visual Guide to Map Design for GIS", Guilford Press, Second Edition, 256pp
 • Juliana Maantay, John Ziegler and John Pickles, 2006, "GIS for the Urban Environment" ESRI Press, 600pp
 • Markus Neteler and Helena Mitasova, 2010, "Open Source GIS: A GRASS GIS Approach" Springer, 3rd ed., 426p
 • http://www.uow.edu.au/science/geosciences/ugrad/lectnotes/
 • http://www.gisdevelopment.net/tutorials/index.htm
 • http://www.edvz.sbg.ac.at/geo/idrisi/wwwtutor/tutindex.htm
 • http://www.usgs.gov/research/gis/title.html
 • http://boris.qub.ac.uk/shane/arc/intro.html
 • http://ksrs.or.kr/library/index.htm
 • http://www.colorado.edu/Research/cires/banff/proceedings.html?
 • http://www.precisionforestry.org
 • http://nespal.cpes.peachnet.edu/home/links/pa/  
 • www.omega.com/techref/ph-5.html
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις (ώρες / εβδομάδα): 2

Ασκήσεις - Εργαστήρια (ώρες / εβδ.): 4

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εργαστηριακές ασκήσεις 20%

Τελική εργασία, αναφορά και προφορική παρουσίαση 40%

Γραπτή τελική εξέταση 40%

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην Τοπογραφία και ΓΣΠ

Διδάσκοντες

Καθηγητής Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος: Θεωρία

Δρ. Θέμης Κοντός:Εργαστήριο

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με το ArcGIS 10. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011, ΑΘΗΝΑ
 • Hatzopoulos John N., 2008, Topographic Mapping: Covering the Wider Field of Geospatial Information Science & Technology (GIS&T), Universal Publishers, 740 pages.

Ενότητες

Περίληψη της ύλης του μαθήματος, εισαγωγή στη γεωπληροφορική, γεωδαισία, προδιαγραφές ακρίβειας χάρτη, συστήματα αναφοράς, προβολές χάρτη

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: γεωπληροφορική, γεωδαισία, προδιαγραφές χάρτη, συντεταγμένες, προβολές

Διανυσματικό και πλεγματικό μοντέλο, Τοπολογία, θεματικά και χωρικά αντικείμενα, στατιστική επιφάνεια, Σχεδιασμός βάσης δεδομένων, γεωβάση, βαθμός οργάνωσης γεωβάσης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: διάνυσμα, πλέγμα, τοπολογία, βέσεις δεδομένων, γεωβάση

Φωτοερμηνεία, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, Δορυφορικές εικόνες, Ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων,παρακολούθηση του Γήινου περιβάλλοντος

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Φωτοερμηνεία, ψηφιακή εικόνα, δορυφορικά συστήματα, ταξινόμηση, κλιματική αλλαγή

Θεωρητική ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές σχετικά με τη χωρική ανάλυση

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: άλγεβρα χαρτών, επαλληλία επικαλύψεων, μπάφερς

Θεωρητική ανάλυση και Πρακτικές εφαρμογές

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: γεωστατιστική, χωρική ανάλυση, βαριόγραμμα, κρίγκιν

προσομοίωση της γήινης επιφάνειας με μαθηματικά μοντέλα.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Grid, tin, 3-Δ, προοπτικό, ισουψείς, σκίαση, υψόμετρο, κλίση, aspect

Χρήση του ΨΥΜ για τη συμπεριφορά επιφανειακών και υπογείων υδάτων σε λεκάνες απορροής

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: λακούβα, υετός, υδροκρίτης, κατεύθυνση ροής, συσσωρευμένη ροή, λεκάνη απορροής

Δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες, αστικό περιβάλλον

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: καύσιμη ύλη, μετεωρολογία, υγρασία, AHP, επικινδυνότητα, ρίσκο, αστικό περιβάλλον

Η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python στον αυτοματισμό του ΓΣΠ

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Python,script, Gdal, βιβλιοθήκες, γραφικά

Παιδεία ώστε η γνώση να χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο από ενάρετους ανθρώπους

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: λογική, επιθυμία, θυμός, νόηση, παιδεία, εκπαίδευση, αρετή, προκατάληψη, ελευθερία, καλό, κακό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1884
Αρ. Προβολών :  11066