ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [open]

Δίας Χαραλαμπόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα αναπτύσσει το βασικό πλαίσιο για την ανάλυση των σχέσεων του ενεργειακού τομέα με την οικονομία, τις βασικές έννοιες που υπεισέρχονται και τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται όπως τα ενεργειακά ισοζύγια, η πρόβλεψη της ζήτησης, ο ενεργειακός σχεδιασμός, η οικονομική ανάλυση των επενδύσεων, η ανάλυση του κύκλου ζωής και το πρωτόκολλο του Κυότο.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή και Επισκόπηση
 2. Ενεργειακά Ισοζύγια
 3. Πρόβλεψη της Ζήτησης
 4. Ενεργειακός Σχεδιασμός
 5. Οικονομική Ανάλυση
 6. Ενεργειακή Τεχνολογία (α)
 7. Ενεργειακή Τεχνολογία (β)
 8. Ανάλυση Κύκλου Ζωής
 9. Το Πρωτόκολλο του Κυότο (α)
 10. Το Πρωτόκολλο του Κυότο (β)
 11. Λήψη αποφάσεων
 12. Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
 13. Ενεργειακή Πολιτική - Εργαλεία
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να εμβαθύνει στα βαθύτερα ζητήματα του ενεργειακού σχεδιασμού, τα καύσιμα και τις τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα σε βαθμό ωριμότητας και δυνατής χρήσης, καθώς και η αξιολόγηση του υπάρχοντος ενεργειακού συστήματος και της λειτουργίας του, όπως επίσης και η πρόβλεψη για την μελλοντική ζήτηση και τις δυνατότητες κάλυψης αυτής.

Βιβλιογραφία
 1. Kleinpeter M. (1996), Energy Planning and Policy, J.Wiley, 0-471-955361
 2. Pindyck R. and Rubinfeld, Econometric Models and Economic Forecasts, McGraw Hill, 1991, 0-07-050098-3.
 3. Munasinghe M. and Meier P. (1993) Energy Policy Analysis and Modeling, Cambridge University Press.
 4. Goldemberg J., Johansson T.B., Reddy A. and Williams R.H. (1989) Energy for a Sustainable World, J.Wiley.
 5. European Commission (1995) EXTERNE- Externalities of Energy.
 6. Montgomery D.C. and Runger G.C. (1994) Applied Statistics and Probability for Engineers, J.Wiley.
 7. Harvey A.C. (1994) Forecasting, structural time series models and the Kalman filter, Cambridge University Press.
 8. Nash S.G. and Sofer A. (1996) Linear and Nonlinear Programming, McGraw Hill.
 9. Energy in Nature and Society, Vaclav Smile, The MIT Press, 2008.
Μέθοδοι διδασκαλίας

Παραδόσεις, ασκήσεις και εργασίες

Μέθοδοι αξιολόγησης

Ασκήσεις και Εξέταση

Διδάσκοντες

ΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. Kleinpeter M. (1996), Energy Planning and Policy, J.Wiley, 0-471-955361
 2. Energy in Nature and Society, Vaclav Smile, The MIT Press, 2008.
Προαπαιτούμενα

-

Ενότητες

Περιγραφή των βασικών εννοιών και της κατάστασης του ενεργειακού τομέα και της ζήτησης για ενέργεια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ενέργεια, ζήτηση ενέργειας, κατανάλωση ενέργειας, πόροι

Περιγραφή του ενεργειακού ισοζυγίου ως ενός λογιστικού εργαλείου για την αποτύπωση των ροών ενέργειας σε μια οικονομία, διαδικασία, περιοχή, κλπ.

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ενεργειακό ισοζύγιο

Η πρόβλεψη της ζήτησης για ενέργεια (ηλεκτρισμός, καύσιμα, κλπ) περιγράφει το πλαίσιο της προσέγγισης σε μακροοικονομική ή τεχνολογική βάση, τα όρια και τις δυνατότητες για την ακριβή προσέγγιση

  

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ενεργειακή ζήτηση, πρόβλεψη

Περιγραφή των βασικών στοιχείων του ενεργειακού σχεδιασμού για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, φωτισμού, κίνησης, μαγειρέματος, κλπ, σε επίπεδο καυσίμου, τεχνολογίας, οικονομίας

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ενεργειακός σχεδιασμός, ηλεκτρισμός, πρωτογενή καύσιμα, χρήσιμη ενέργεια

Περιγραφή της οικονομικής ανάλυσης για επενδύσεις σε τεχνολογία, προμήθεια καυσίμων, κλπ. Χρόνος αποπληρωμής, εσωτερικός βαθμός απόδοσης, καθαρή παρούσα αξία ως δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας μιάς επένδυσης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: χρόνος αποπληρωμής, καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικός βαθμός απόδοσης

Παρουσίαση των βασικών τεχνολογιών που υπεισέρχονται στα διάφορα στάδια παραγωγής, μετατροπής και χρήσης της ενέργειας καθώς και της τεχνολογίας αντιρρύπανσης και κατακράτησης των αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ενεργειακή τεχνολογία, αντιρρύπανση, αέρια του ΦΘ.

Περιγραφή της ανάλυσης κύκλου ζωής και των βασικών στοιχείων συνολικής αποτίμησης ενός κύκλου δραστηριοτήτων για την παραγωγή ενέργειας από την αρχική φάση εξόρυξης μέχρι την τελική χρήση και διάθεση των αποβλήτων

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: ανάλυση κύκλου ζωής, στάδια, ανακύκλωση, αποσυναρμολόγηση

Περιγραφή των βασικών στοιχείων της συμφωνίας, οι χώρες που δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή του, τα βασικά αέρια του ΦΘ που συμπεριλαμβάνονται στην συνθήκη, τις περιόδους εφαρμογής και ισχύος των μηχανισμών του ΠΚ

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: συμφωνία, χώρες παραρτήματος Ι, όρια, δεσμευτικές περίοδοι, μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης, μηχανισμός κοινής εφαρμογής, εμπορία εκπομπών

Το πλαίσιο λήψης αποφάσεων ως μια συστηματική διαδικασία δομημένη για την ανάλυση δύσκολων αποφάσεων και την διευκόλυνση των ληπτών για μια ορθή πρόβλεψη κάτω από συνθήκες αμοιβαίων υποχωρήσεων και κατανόησης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: λήπτης απόφασης, συστήματα ανάλυσης

Περιγραφή της πολυκριτηριακής ανάλυσης ως μιάς δομημένης τεχνικής για την εξέταση των επί μέρους πολύπλοκων θεμάτων ενός τεχνολογικού έργου (ενεργειακό έργο στην περίπτωση) την βαθμολογία των επί μέρους συνιστωσών και την τελική διαδικασία για την λήψη απόφασης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: πολυκριτηριακή ανάλυση, συνιστώσες, λήπτες απόφασης

Παρουσίαση των βασικών εργαλείων για την άσκηση ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε οικονομική και τεχνολογική βάση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των και μηχανισμοί ανάδρασης

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: εργαλεία πολιτικής, αποτίμηση και σύγκριση ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1333
Αρ. Προβολών :  9021