ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open]

Ιωάννης Ματσίνος

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην οικολογική εκτίμηση επικινδυνότητας και στις βασικές εφαρμογές της .

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στην οικολογική εκτίμηση επικινδυνότητας
 2. Η Rachel Carson και το περιβαλλοντικό κίνημα
 3. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη
 4. Προστασία της φύσης και ρίσκο
 5. Εισαγωγή στα οικολογικά μοντέλα
 6. Η ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών
 7. Ενα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης οικολογικού ρίσκου
 8. Οικοσυστημική θεώρηση-η ανάγκη για συστήματα παρακολούθησης
 9. Ανάλυση οικολογικής αβεβαιότητας
 10. Τρόποι αντιμετώπισης της αβεβαιότητας
Μαθησιακοί στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

1.Η κατανόηση και χρήση των βασικών εννοιών της οικολογικής εκτίμησης της επικινδυνότητας και του πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται

2.Η σύνδεση της με τις βασικές εφαρμογές της ανάλυσης ρίσκου σε ευρύτερο πλαίσιο

3.Η κατανόηση της συνολικής διαδικασίας μέσα από την παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων

4.Η δημιουργία από τους φοιτητές πλατφόρμας λήψης απόφασης για την διαχείριση του ρίσκου

Για την άρτια χρήση των θεωρητικών εργαλείων δίνονται παραδείγματα με την χρήση του λογισμικού Ramas Ecolab

Βιβλιογραφία
 • ΑΣΣΑΕΛ,ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ, (2007), ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη
 • Glenn W. Suter, II, (1993), “Ecological Risk Assessment” Lewis Publishers, Michigan, ISBN 0873718755
 • Robert A. Pastorok, “Ecological Modeling in Risk Assessment: Chemical Effects on Populations, Ecosystems, and Landscapes”, ΙSBN 1566705746.
 • Vlasta Molak, “Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management", ISBN 1566701309.
 • Edward J. Calabrese, “Performing Ecological Risk Assessments”
 • G. Swarzman and S. Kaluzny, (1987), “Ecological Simulation Primer”, MacMillan, New York, ISBN 0873717031
 • W. Ruckleshaus, “Risk, Science And Democracy”, Issues in Science and Technology.
 • JK Hammitt, (1997), “Science, Data, and Risk” in M.Chertow and D. Esty (eds.) “Thinking Ecologically: Building the Next Generation of Environmental Policy”, New Haven, Yale University Press
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις με την χρήση powerpoint και υπολογιστικές ασκήσεις με το λογισμικό ramas ecolab

Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι φοιτητές καλούνται μετά από ένα κύκλο παρουσιάσεων (θεωρία και εργαστήριο με την χρήση υπολογιστικών πακέτων) να εργασθούν σε κριτική ερευνητικών άρθρων που τους ανατίθενται τις πρώτες 2 εβδομάδες του μαθήματος. Η απόδοσή τους εκτιμάται μέσω:

Των γραπτών εργασιών (ασκήσεις λογισμικού με σχολιασμό αποτελεσμάτων) που καταθέτουν (4 κατά την διάρκεια του μαθήματος)

Της τελικής εργασίας (15λεπτη παρουσίαση και γραπτή αναφορά 10 σελίδων σχετικά με την κριτική του ερευνητικού άρθρου)

Προαπαιτούμενα

Εισαγωγή στην οικολογία

στατιστική

πληροφορική

Διδάσκοντες

 

Γιάννης Γ. Ματσίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος

 

Ομάδα στόχος

Φοιτητές ΑΕΙ με ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την οικολογία

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΑΣΣΑΕΛ,ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ, (2007), ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη

Ενότητες

Εξετάζεται η αναγκαιότητα της προσέγγισης και δίνονται πληροφορίες για τα στάδια της

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: οικολογική εκτίμηση επικινδυνότητας, ρίσκο

Παρουσιάζεται ενα ιστορικό της πορείας της Rachel Carson και εξηγείται η συμβολή της στην ανάπτυξη του περιβαλλοντικού κινήματος

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Racel Carson, pesticides, silent spring

Περιγράφεται απο τον J. Lawton η κατάσταση και οι απειλές για την βιοποικιλότητα στην Ευρώπη

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε:  Lawton, βιοποικιλότητα

Αναλύονται οι κίνδυνοι για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: Ευρώπη, βιοποικιλότητα, ρίσκο

Γίνεται μια εισαγωγή στην μοντελοποίηση με αναφορά στους κυριους τύπους μοντέλων και στις εφαρμογές τους στην οικολογική διατήρηση

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: οικολογικά μοντέλα

Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο και δίνονται παραδείγματα της ανάλυσης βιωσιμότητας πληθυσμών

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: population viability analysis

Παρουσιάζεται ενα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης οικολογικού κινδύνου και αναλύονται παραδείγματα και εφαρμογές

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: παραδείγματα, εφαρμογές

Περιγράφεται το πλαίσιο της οικοσυστημικής θεώρησης και αναφέρεται ο ρόλος της συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση των δυναμικών

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: οικοσύστημα, παρακολούθηση

Γίνεται μια περιγραφή της αβεβαιότητας στην επιστήμη και εξετάζονται οι βασικοί τύποι οικολογικής αβεβαιότητας

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αβεβαιότητα, ρίσκο

Αναφέρονται βασικοί τρόποι αντιμετώπισης της οικολογικής αβεβαιότητας και δίνονται σχετικά παραδείγματα

 

Λέξεις κλειδιά Θ.Ε: αντιμετώπιση αβεβαιότητας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1184
Αρ. Προβολών :  8514