Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων [open]

Eleni Gaki

Description

Οτιδήποτε συνδέεται με τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία αριθμητικών δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις και αναφέρονται σε ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων ανήκει στην επιστημονική περιοχή της Στατιστικής. Τα τελευταία χρόνια η Στατιστική έχει γνωρίσει αλματώδη εξέλιξη και είναι μεγάλος ο αριθμός των εφαρμογών της σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους.

 

Σκοπός τους μαθήματος είναι

 • η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής
 • η εξοικείωση των φοιτητών με ορισμένες από τις μεθόδους Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης
 • η εφαρμογή των παραπάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021" ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Units

 • Στατιστική & Λήψη Αποφάσεων
 • Δειγματοληψία & Δειγματοληπτικές Μέθοδοι
 • Γραφικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων

Αριθμητικές   Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων

 • για αταξινόμητα δεδομένα
 • για ταξινομημένα δεδομένα

Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων

 • Βασικές Έννοιες
 • Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα, Πράξεις με ενδεχόμενα
 • Αξιωματική Θεμελίωση Πιθανοτήτων
 • Αρχές Απαρίθμησης
 • Δεσμευμένη Πιθανότητα
 • Θεώρημα Βayes
 • Πολλαπλασιαστική Αρχή
 • Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα

Κατανομές Πιθανότητας

 • Τυχαία Μεταβλητή
 • Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές
 • Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές
 • Μέτρα Κεντρικής Τάσης
 • Παραδείγματα

Θεωρητικές Κατανομές

 • Διωνυμική Κατανομή
 • Poisson Κατανομή
 • Κανονική Κατανομή
 • Χ2-test
 • Κατανομή Student
 • Κατανομή F

Δειγματικές Κατανομές
Σημειακές Εκτιμήσεις
Μέθοδοι Εκτίμησης
Διαστήματα Εμπιστοσύνης
Παραδείγματα

Έλεγχος Υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης
Έλεγχος για μέση τιμή με γνωστή διασπορά και δ.ε.
Έλεγχος για μέση τιμή με άγνωστη διασπορά και δ.ε.
Έλεγχος για την διαφορά δύο μέσων τιμών με γνωστή διασπορά και δ.ε.
Έλεγχος για την διαφορά δύο μέσων τιμών με άγνωστη διασπορά και δ.ε.
Έλεγχος για ποσοστό και δ.ε.
Έλεγχος για δύο ποσοστά και δ.ε.
Συμπερασματολογία για τη διαφορά δύο μέσων όρων
Συμπερασματολογία για τις διακυμάνσεις

Ανάλυση Διακύμανσης

–Κατά έναν Παράγοντα

–Κατά δύο Παράγοντες

 • Με μία παρατήρηση ανά κυψελίδα
 • Με m παρατηρήσεις ανά κυψελίδα

Ανάλυση Παλινδρόμησης
Εκτίμηση Ευθείας παλινδρόμησης
Εκτίμηση των συντελεστών της ευθείας παλινδρόμησης
Στατιστική Συμπερασματολογία στην ανάλυση παλινδρόμησης

 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Συντελεστής Προσδιορισμού

Πολλαπλή Παλινδρόμηση
Μη γραμμικά μοντέλα

Πολυμεταβλητή Ανάλυση
Πολυμεταβλητή Περιγραφική Στατιστική
Παραγοντική Ανάλυση

Σκοπός της Ανάλυσης Κατά Συστάδες

Παραδείγματα Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες

Προσεγγίσεις για την ομαδοποίηση των δεδομένων

Επιπρόσθετοι Σκοποί της Ανάλυσης Κατά Συστάδες

Η Απόσταση (Έννοια, Μέτρα)

Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Η Μέθοδος K-Means

Εφαρμογή της Μεθόδου K-Means

Ιεραρχική Ομαδοποίηση

Εφαρμογή της Ιεραρχικής Ομαδοποίησης

Open Academic Course

Open Courses
OpenCourses Level: A-

Num. of Visits :  6573
Num. of Hits :  3608

Calendar

Announcements