Οικονομική των Μεταφορών

Ιωάννης Λαγούδης

Description

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών της οικονομικής των μεταφορών και στην παρουσίαση και επεξεργασία σύγχρονων ζητημάτων των μεταφορών.  Έμφαση δίνεται στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τα οικονομικά χαρακτηριστικά των μεταφορικών αγορών ώστε να αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα διαχείρισης εξειδικευμένων θεμάτων των μεταφορών.

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων του μαθήματος και η ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν την καλύτερη μέθοδο για την κατανόηση την επεξεργασία και αφομοίωση του γνωστικού αντικειμένου.

Calendar

Announcements

  • - There are no announcements -