Εφαρμοσμένη Στατιστική [open]

Ελένη Γάκη

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος Ανάλυση Δεδομένων και στοχεύει στην παρουσίαση των τεχνικών ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων και των τεχνικών ομαδοποίησης δεδομένων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν τα μοντέλα παλινδρόμησης κατηγορικής εξαρτημένης μεταβλητής (probit, logit, λογαριθμική παλινδρόμηση) και οι μέθοδοι ελέγχου ανεξαρτησίας κατηγορικών μεταβλητών. Οι μέθοδοι της πολυμεταβλητής ανάλυσης, όπως ανάλυση κυρίων συνιστωσών, παραγοντική ανάλυση, διαχωριστική ανάλυση και ανάλυση κατά συστάδες, θα παρουσιαστούν, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με την εφαρμογή τους για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και Minitab.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Πολυμεταβλητή Ανάλυση

Εισαγωγή στο SPSS

Factor Analysis

Cluster analysis

Discriminant Analysis

Categorical Variables

Regression

Logistic Regression

Probit_Logit Analysis

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2108
Αρ. Προβολών :  6275