Ανάλυση Δεδομένων [open]

Ελένη Γάκη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τεχνικών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η ποιότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ο σχεδιασμός ενός δείγματος και οι διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως τυχαία, στρωματοποιημένη, κατά συστάδες και συστηματική δειγματοληψία. Μετά τη συλλογή των δεδομένων ακολουθεί η διερεύνηση των συσχετίσεων τους, ο έλεγχος ανεξαρτησίας τους, η διερεύνηση της γραμμικότητας των σχέσεών τους κ.λπ. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται προς το σκοπό αυτό παρουσιάζονται στα πλαίσια του μαθήματος και εφαρμόζονται με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και Minitab. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάζονται μελέτες περίπτωσης, όπου θα γίνεται ο σχεδιασμός του δείγματος βάσει των απαιτήσεων της κάθε μελέτης, η επεξεργασία των δεδομένων και τέλος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Δειγματοληψία

Ανάλυση με τη χρήση SPSS

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7620
Αρ. Προβολών :  11025